www.เหล็กเส้น.com

 

เซฟเบอร์ หรือ ไอดีไลน์เลยพี่ โทรผ่านไลน์ได้น่ะ ประหยัด

 

 

โทร.096-980-1562   ID:0969801562

 ช่วยกันประหยัด ประเทศไทยเราจะได้กลับมารุ่งเรือง 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 

 

 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ รุ่นตลาด ราคาถูกประหยัด

โทร.สั่งเหล็กเส้น.com 096-980-1562  

1.ราคาเหล็กเสากล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"หนา1.5มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
2.ราคาเหล็กเสากล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 3"x3"หนา1.5มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
3.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 2"x4" หนา1.5มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
4.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x3"หนา 1.5มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท

5.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1"x2"หนา1.5มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท

6.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x1-1/2"หนา1.5มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
7.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"หนา1.5มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
8.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"หนา1.5มิล.มอก.ยาว6เมตร ราคาบาท
9.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 2"x4" หนา1.2มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
10.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x3"หนา 1.2มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
11.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1"x2"หนา1.2มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
12.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x1-1/2"หนา1.2มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
13.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"หนา1.2มิล.ยาว6เมตร ราคาบาท
14.ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"หนา1.2มิล.มอก.ยาว6เมตร ราคาบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small Thailand